Jump to content
Dogomania

Ewa odeszła ['] dogomaniaczka EVA2406 potrzebuje pomocy !


terra

Recommended Posts

Ewo trzymaj się kochana dziewczyno!Ty pomagałaś i nadal to czynisz,a teraz sama potrzebujesz pomocy.Mam nadzieję,że dogomaniacy nie będą obojętni i wspomogą, bo przecież każdy z nas może się kiedyś znaleźć w podobnej  sytuacji.Jak się wyklaruje sprawa na jakie konto wpłacać,to oczywiście też wspomogę

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

9 minut temu, Bogusik napisał:

Ewo trzymaj się kochana dziewczyno!Ty pomagałaś i nadal to czynisz,a teraz sama potrzebujesz pomocy.Mam nadzieję,że dogomaniacy nie będą obojętni i wspomogą, bo przecież każdy z nas może się kiedyś znaleźć w podobnej  sytuacji.Jak się wyklaruje sprawa na jakie konto wpłacać,to oczywiście też wspomogę

Święte słowa napisałaś .Podpisuję się pod nimi obiema rekami. 

Link to comment
Share on other sites

Gdyby ktoś chciał zakupić takie ciasteczka jak tu na bazarku proszę o info na PW - nie licytujcie na bazarku tylko napiszcie w wiadomości prywatnej i całkowity koszt za ciastka trafi do Eva2406 - ciasteczka wątróbkowe są dla piesków :) żeby nie było a darowizna dla Ewci

 

 

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Bardzo dziękuję wszystkim obecnym na wątku, za odzew i wielkie serce.

Myślę, że musimy poczekać na informacje, czy można zbierać na prywatne konto, ile i jak, bo można narobić kłopotów Ewie i zbierającemu.

Osobiście wpłaciłam pieniążki na konto fundacji.

Jeśli któraś cioteczka zechce przejąć stery zarządzania wątkiem, ma czas i siły to bardzo proszę. Niestety na dogo bywam niezbyt często.

 

ps. bardzo przepraszam Anulkę, że założyłam konkurencyjny wątek. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że przejrzałam dział "pomoc dla ludzi" i nic nie znalazłam.

 

 

Link to comment
Share on other sites

15 godzin temu, WiosnaA napisał:

Ewuniu,jestem z Tobą!

Jak się wyjaśni sprawa zbiórki na konto,również wesprę.

Jestem po rozmowie z prawniczką i z U.S.

Oto wykładnia na podstawie której mogę spokojnie zbierać środki na leczenie, pod warunkiem, nie przekroczenia kwoty wolnej od podatku od jednej osoby:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 25148

w sprawie podatku od darowizny, jaki muszą uiszczać osoby niepełnosprawne, na rzecz których organizowane są zbiórki charytatywne

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2014 r. nr SPS-023-25148/14, przy którym została przesłana interpelacja pana Romana Kaczora, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn należnego od darowizn otrzymywanych przez osoby niepełnosprawne, uprzejmie informuję.

   Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 763, z późn. zm.), zwanej dalej ˝ustawą p.s.i.d.˝.

   Ustawa p.s.i.d. nie zawiera własnych definicji, z tego względu zdefiniowania pojęcia darowizny należy dokonać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zwany dalej: ˝K.c.˝. Stosownie do art. 888 kc przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

   W sytuacji gdy darowizna obciążona jest poleceniem, o którym mowa w art. 893 K.c., nabycie rzeczy lub praw majątkowych tytułem polecenia darczyńcy podlega przepisom ustawy p.s.i.d. na zasadach ogólnych określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku. W przypadku nabycia tytułem polecenia darczyńcy za zbywcę uznaje się darczyńcę, a za nabywcę osobę, na rzecz której został przekazany przedmiot polecenia (art. 9 ust. 4 ustawy p.s.i.d.).

   Jeżeli świadczona pomoc ma charakter darowizny (polecenia darczyńcy), obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn powstaje wyłącznie w tych przypadkach, gdy wartość przysporzeń nabytych od jednego darczyńcy przez obdarowanego zaliczonego do III grupy podatkowej (niespokrewnionego) przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku w wysokości 4902 zł. W przypadku gdy otrzymana pomoc stanowi efekt kilku darowizn, dla wyłączenia tej pomocy z opodatkowania konieczne jest, aby wartość każdej z nich mieściła się w kwocie wolnej. W wielu więc przypadkach, ze względu na ˝zbiorowy˝ charakter pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, a tym samym możliwość sumowania darowizn wolnych od podatku, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

   Jeśli wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, organ podatkowy jest zobligowany do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie jednak należy wyjaśnić, że jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, a zatem spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym podatnicy mogą zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulg podatkowych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w tym m.in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty albo umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Istniejący system ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidziany w powyższych przepisach obliguje organ podatkowy do wyczerpującego zbadania, w każdym indywidualnym przypadku, okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia, w tym oceny istnienia przesłanek ważnego interesu strony lub interesu publicznego. Na marginesie należy zauważyć, że wydanie decyzji musi być poprzedzone zgodą właściwego wójta gminy (burmistrza lub prezydenta miasta), której dochód stanowiłyby wpływy z podatku.

   Pragnę też zauważyć, że w świetle konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania wszyscy są zobowiązani do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Wszelkie zaś ulgi i zwolnienia powinny być w sposób racjonalny uzasadnione.

   Kwestie dotyczące możliwości wprowadzenia zwolnienia od podatku darowizn dokonywanych w ramach pomocy charytatywnej, w tym na leczenie, były przedmiotem wnikliwej analizy podczas prac legislacyjnych prowadzonych w 2006 r.

   Nie kwestionując zasadności i celowości wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia, pragnę podkreślić, iż nieobciążanie podatkiem takich świadczeń powinno uwzględniać konieczność zapewnienia szczelności systemu podatkowego.

   Kryteria zwolnienia stanowiącego odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania muszą być obiektywne i sprawdzalne, co jest trudne do zrealizowania w omawianej materii. Analiza poszczególnych stanów faktycznych dokonana w trakcie prac legislacyjnych doprowadziła do wniosku, że utrudnione byłoby stworzenie regulacji prawnej obejmującej ulgę związaną z leczeniem, wobec braku w obowiązujących przepisach normatywnej definicji tego pojęcia. Brak jednoznacznych kryteriów mógłby doprowadzić do wykorzystywania ulgi podatkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

   Ponadto, mając na uwadze wynikający z art. 167 Konstytucji RP obowiązek rekompensowania gminom ubytków w ich dochodach bądź zmniejszenia zakresu ich zadań, w przypadku nowelizacji ustawy wprowadzającej zwolnienie od podatku należałoby liczyć się z koniecznością realizacji tych obowiązków ze względu na ujemne skutki finansowe dla budżetów gmin, jakie pociągnęłaby za sobą nowelizacja.

   Z tych względów ustawa zmieniająca, która weszła w życie w 2007 r., nie objęła swym zakresem przedmiotowego zwolnienia.

   Swoistą ulgę podatkową stanowią kwoty wolne od podatku, a zgodnie z art. 17 ustawy p.s.i.d. podlegają one waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%. W mojej ocenie brak jest zatem uzasadnienia dla podwyższenia kwot wolnych od podatku. Zmiany w postulowanym zakresie skutkowałyby bowiem zmniejszeniem wpływów do budżetów gmin z tytułu podatku od spadków i darowizn. W świetle natomiast obowiązujących przepisów, jak wspomniano wyżej, zmniejszenie dochodów budżetowych tych jednostek wymaga jednoczesnego zmniejszenia ich zadań i kompetencji, w przeciwnym razie konieczne jest zrekompensowanie im utraconych wpływów budżetowych.

   Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Finansów nie są obecnie planowane prace legislacyjne mające na celu określanie specjalnych ulg w przypadku otrzymywania darowizny z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację lub zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych lub podwyższenie obowiązujących kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn.

   W mojej ocenie, obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie obowiązku poniesienia ewentualnego ciężaru podatku od uzyskanej przez osobę fizyczną pomocy oraz określone w przepisach Ordynacji podatkowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych są wystarczające. Rozszerzenie zakresu określonych w przepisach ustawy p.s.i.d. wyłączeń lub zwolnień mogłoby jedynie doprowadzić do rozszczelnienia systemu podatkowego.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Dorota Podedworna-Tarnowska

   Warszawa, dnia 3 kwietnia 2014 r.

 

 

 
Link to comment
Share on other sites

Dziewczyny popytajcie jeszcze bo zdarza się że różne podmioty mają "swoje" interpretacje tego samego przepisu.

O ile dobrze zrozumiałam to Ewa może zbierać na konto prywatne,ale żeby nie było podatku od darowizny, to kwota od danej osoby nie może przekroczyć tych 4902 zł (o których była mowa) łącznie w ciągu 5 lat. Tylko musi być to wszystko przejrzyście udokumentowane w historii konta. W tytule przelewu konkretny cel i od kogo (nie nickami). To chyba dla ewentualnej kontroli.

Jak cel wpisujemy to musiałybyśmy się umówić, żeby już pisać jednakowo.

Jak się mylę to mnie  zignorujcie, ale błagam zapytajcie się w swoich US. 

I jeszcze jedna kwestia - to od strony podatku, a czy są jeszcze jakieś inne ograniczenia prawne to nie wiem :(

Z niecierpliwością czekam na  wpisy innych osób, żeby już rozwiać wszelkie wątpliwości.

Link to comment
Share on other sites

9 minut temu, maarit napisał:

I jeszcze jedna kwestia - to od strony podatku, a czy są jeszcze jakieś inne ograniczenia prawne to nie wiem :(

 

Umowa zgodnie z kc staje się ważna z chwilą wpłynięcia środków na konto. Nie musi być zawarta w formie notarialnej i jeśli nie przekroczy kwoty wolnej, to nie trzeba tego zgłaszać.

Założę zeszyt i będę prowadziła rozliczenie jak dla Poli. Tylko mam jeszcze pytanie do Was. Czy chcecie abym robiła rozliczenie publiczne, czy tylko potwierdzała każdemu, że taka wpłata weszła na rachunek?

Jeszcze raz dziękuję Wam z całego serca za chęć pomocy. Staram się nie tracić wiary, że uda mi się zebrać, choć wiem, że to jest ogromna suma. Staram się wierzyć, że zdążę .........

Link to comment
Share on other sites

6 godzin temu, Kejciu napisał:

Gdyby ktoś chciał zakupić takie ciasteczka jak tu na bazarku proszę o info na PW - nie licytujcie na bazarku tylko napiszcie w wiadomości prywatnej i całkowity koszt za ciastka trafi do Eva2406 - ciasteczka wątróbkowe są dla piesków :) żeby nie było a darowizna dla Ewci

 

 

Kasiu, dopiero przeczytałam Twój wpis i się uśmiałam. Oczywiście bardzo Ci dziękuję :)

Link to comment
Share on other sites

Rowniez prosze numer konta

A moze przelewy pocztowe? Jesli bylyby wieksze kwoty? Tego chyba nikt nie skontroluje

 

Swoja droga- nasz rzad ktory tak szanuje zycie- jest obrzydliwy, w tym co robi ludziom chorym, w tym i Tobie. Dlaczego nie chca finansowac lekarstwa ktore ratuje zycie?

Jestem z Toba myslami cieplymi! I calym serduszkiem wierze ze bedzie dobrze, ze wszystko sie uda

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...