Jump to content
Dogomania

REGULAMIN WYŚCIGÓW POLSKIEJ FEDERACJI SPORTU ZAPRZĘGOWEGO PS


AnTu

Recommended Posts

YoYooYYOoo!!!

oto regulamin dla zainteresowanych:

REGULAMIN WYŚCIGÓW

POLSKIEJ FEDERACJI SPORTU ZAPRZĘGOWEGO

PSÓW RAS PÓŁNOCNYCH

SPRINTY I BIEGI DYSTANSOWE

Data: lipiec '2002

PRZEDMOWA

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich wyścigów organizowanych i aprobowanych przez

PFSZPRP.

2.W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy przepisami ogólnymi i szczegółowymi,

decydują przepisy szczegółowe.

3.Komisarz Zawodów musi zezwolić na przejście w ściśle określonym terminie trasy

każdemu zawodnikowi. Zabronione jest zabieranie ze sobą psów. W warunkach śnieżnych przejście

trasy może odbywać się tylko na nartach biegowych. W warunkach bezśnieżnych o sposobie przejścia

trasy decyduje Komisarz Zawodów.

4.Komisarz Zawodów, Sędzia Główny i osoby funkcyjne mają obowiązek reagować na

wszelkie próby łamania zasad fair-play.

5.O kolejności startów poszczególnych klas i pozostałych sprawach organizacyjnych decyduje Komisarz

Zawodów. Nie ma podstaw do wprowadzania zmian w kolejności startów tylko na życzenie

zawodników.

6.Sędzia Główny powinien ściśle współpracować z Komisarzem Zawodów.

7.Komisarz Zawodów to osoba z ramienia organizatora, której uprawnienia zostały nadane przez Zarząd

PFSZPRP.

8.Sędzia Główny to osoba, która odbyła stosowne przeszkolenie potwierdzone zdanym egzaminem i

legitymuje się uprawnieniami nadanymi lub potwierdzonymi przez Zarząd PFSZPRP.

9.Organizator ma obowiązek:

uzyskać pisemne potwierdzenie trasy przez Dyrektora ds. Sprintów lub Dyrektora ds. Średnich Dystansów (odpowiednio do organizowanych zawodów)

ubezpieczyć imprezę od NW i OC

w ciągu 14 dni po zakończeniu zawodów przesłać w/w dokumenty, opis trasy, wyniki oraz sprawozdanie z zawodów do Zarządu PFSZPRP ( załącznik w opracowaniu ).

10.Spełnienie w/w zawartych w pkt. 7, 8, 9 jest konieczne do zaliczenia zawodów do Punktacji

Pucharowej oraz przy przyznaniu organizacji zawodów w następnym sezonie.

ROZDZIAŁ 1, Przepisy ogólne (dla wszystkich klas i rodzajów wyścigów)………… str. 2

ROZDZIAŁ 2, Przepisy szczegółowe dla wyścigów Sprinterskich …………………..... str. 5

ROZDZIAŁ 3, Przepisy szczegółowe dla klasy Pulka i Rolpulka....……………………. str. 6

ROZDZIAŁ 4, Przepisy szczegółowe dla klasy Skijoring …………………………..…. str. 7

ROZDZIAŁ 5, Przepisy szczegółowe dla wyścigów dystansowych dystansowych…… .str. 7

ROZDZIAŁ 6, Przepisy porządkowe …………………………………………………… str. 9

ROZDZIAŁ 7, Wskazówki dla osób funkcyjnych……………………………………….str. 14

ROZDZIAŁ 8, Przepisy dotyczące dopingu....…………………………………………...str. 15

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Przepisy ogólne

1.1 OGÓLNE

1.1.1 Do startów dopuszczone są psy zaprzęgowe, które rasa lub dobór hodowlany predystynują do

wyścigów zaprzęgowych .

1.1.2 Uznawane będą następujące kategorie:

Kategoria 1: Alaska Malamut, Pies Grenlandzki, Samojed i Husky Syberyjski z pochodzeniem

udokumentowanym rodowodem uprawnionej organizacji kynologicznej.

Kategoria 2: Alaska Malamut, Pies Grenlandzki i Samojed z pochodzeniem udokumentowanym

rodowodem uprawnionej organizacji kynologicznej.

Kategoria 3: Inne psy zaprzęgowe.

1.1.3 Minimalny wiek dla psów startujących wynosi: 12 miesięcy.

1.2 KONTROLA

1.2.1 Maszer startujący w pierwszym etapie wyścigu musi prowadzić ten sam zaprzęg przez cały czas trwania zawodów.

1.2.2 Wszystkie psy muszą być zaprzężone na starcie pierwszego etapu, nie wolno dopinać na trasie nowych psów.

1.2.3 Każdy zaprzęg, maszer lub pies zdyskwalifikowany na którymś etapie nie może brać dalszego udziału w wyścigach.

1.2.4 Każdy maszer, zaprzęg lub pies, który zdaniem Komisarza Zawodów nie jest w stanie bezpiecznie ukończyć biegu nie powinien zostać dopuszczony do startu.

1.2.5 Każdy zaprzęg lub pies nie biorący udziału w którymś z etapów wyścigów nie zostanie dopuszczony do dalszych biegów.

1.2.6 Zaprzęg nie może uczestniczyć w dalszej części wyścigów, jeżeli jego dotychczasowy czas przekracza czas dyskwalifikujący, określony dla jego klasy.

1.3 WIELKOŚĆ ZAPRZĘGÓW

1.3.1 Po pierwszym biegu nie wolno dołączać do składu zaprzęgu nowych psów.

1.3.2 Po kolejnych etapach maszer może dowolnie zmniejszać wielkość swojego zaprzęgu, pod warunkiem zachowania niezbędnego minimum psów dla swojej klasy.

1.3.3 Obowiązkiem maszera jest dopasowanie wielkości zaprzęgu do swoich możliwości.

1.3.4 Komisarz Zawodów może zażądać zmniejszenie zaprzęgu, jeśli stwierdzi, że nie jest on odpowiedni do możliwości maszera.

1.4 WYPOSAŻENIE

1.4.1 Maszerzy, zaprzęgi i sprzęt muszą być gotowi do kontroli na wyznaczonym terenie, co najmniej na 30 minut przed startem sprinterskim oraz na 1 godzinę przed startem na dystans.

1.4.2 Zaprzęg nie może być poddawany kontroli później niż na 6 minut przed przewidywanym startem.

1.4.3 Każdy regulaminowy sprzęt musi być zaakceptowany przez Sędziego Głównego.

1.4.4 Kagańce i obroże zaciskowe bez ogranicznika są zabronione.

1.4.5 Uprzęże muszą być obszyte w odcinku szyjnym i piersiowym miękkim materiałem, nie mogą

poprzez źle dobrany rozmiar stwarzać zagrożenia ewentualnej kontuzji u biegnącego psa. Uprząż

i obroża powinna uniemożliwiać ewentualną ucieczkę psa.

1.4.6 Używanie batów jest zabronione.

1.4.7 Maszer ma obowiązek nosić swój numer startowy przez cały czas trwania etapu.

1.5 START

1.5.1 Pomoc w korytarzu startowym jest dozwolona.

1.5.2 Zderzak sań lub przednie koło (koła) wózka musi znajdować się na linii startu i nie może jej przekroczyć przed wyznaczoną godziną.

1.5.3 Zaprzęg powinien wjechać na linię startu nie wcześniej niż na połowę czasu oddzielającego startujące zaprzęgi w jego klasie. Zaprzęg nie może wystartować, jeżeli całkowicie nie zatrzymał się na linii startu.

1.5.4 Zaprzęg, który nie wystartował na czas, ani przed połową czasu dzielącego zaprzęgi startujące w jego klasie, zostanie ogłoszony jako spóźniony i otrzyma dodatkowy czas karny równy połowie czasu dzielącego startujących zawodników w jego klasie.

1.5.5 Zaprzęg spóźniony będzie dopuszczony do startu jako ostatni w swojej klasie, po przewidzianej przerwie między zaprzęgami. Zaprzęg taki nie może przeszkadzać innym zawodnikom.

1.5.6 Jeżeli spóźnionych zaprzęgów jest kilka, to startują one jako ostatnie w swojej klasie, w kolejności wcześniej przewidzianej, zachowując odstęp czasowy między zawodnikami.

1.5.7 Jeżeli zaprzęg spóźni się po raz drugi w tym samym biegu zostaje on zdyskwalifikowany.

1.5.8 Zaprzęg, który nie opuścił korytarza startowego do chwili wystartowania kolejnego zawodnika, może zostać zdyskwalifikowany.

1.5.9 Jeżeli zaprzęg wystartuje wcześniej niż to przewiduje godzina startu, a błąd ten został popełniony bez woli i chęci zawodnika, czas startu tej załogi powinien być określony wg rzeczywistej godziny startu.

1.5.10 Zaprzęg nieregulaminowy nie może wystartować.

1.6 META

1.6.1 Zaprzęg kończy bieg w chwili, gdy maszer przekroczy linię mety.

1.6.2 Zaprzęg musi zatrzymać się za linią mety do kontroli.

1.7 PRZEPISY NA TRASIE

1.7.1 Zaprzęg i maszer muszą pokonać całość trasy wyznaczonej przez organizatora.

1.7.2 Zaprzęg, który nie przebiegł całej trasy któregoś z etapów nie może zostać dopuszczony o dalszych etapów.

1.7.3 Jeżeli zaprzęg zboczy z trasy, maszer jest zobowiązany zawrócić do miejsca, w którym trasa została opuszczona.

1.7.4 Każdy maszer, który użyje na trasie etapu pojazdu innego niż ten na którym wystartował zostanie zdyskwalifikowany. Wyjątek stanowi podwiezienie rannego lub ucieczka zaprzęgu lub psa.

1.7.5 Maszer nie może przeszkadzać innym zawodnikom.

1.7.6 Przewożenie pasażera w czasie wyścigu jest zabronione z wyjątkiem:

1.7.6.1 Przypadków dopuszczonych przez organizatora.

1.7.6.2 Pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

1.7.7 Wszystkie załogi mogą otrzymać taką samą pomoc ze strony osób funkcyjnych, określoną przez Komisarza Zawodów.

1.7.8 Maszerzy startujący na tym samym etapie mogą sobie wzajemnie pomagać w sposób określony przez Komisarza Zawodów.

1.7.9 Pomoc publiczności i pomocników ogranicza się do przytrzymania zaprzęgu. Wyjątek stanowi zaprzęg zbiegły lub nie do opanowania, który stanowi ewidentne zagrożenie dla siebie samego oraz innych zaprzęgów i ludzi.

1.7.10 Zaprzęgi i psy biegające luzem.

1.7.10.1 Wszyscy maszerzy muszą zdawać sobie sprawę, że luźno biegający pies

czy zaprzęg znajdują się w niebezpieczeństwie i stanowią zagrożenie dla innych

zaprzęgów, zawodników i kibiców.

1.7.11 Maszer zbiegłego zaprzęgu powinien podjąć wszelkie możliwe środki, aby go opanować.

1.7.11.1 W przypadku, gdy maszer nie może złapać swojego zaprzęgu musi

przyjąć pomoc z zewnątrz, włącznie z podwiezieniem. Odmowa przyjęcia pomocy

może spowodować dyskwalifikację maszera. O dyskwalifikacji maszera decyduje

Komisarz Zawodów.

1.7.11.2 Każda znajdująca się w pobliżu osoba jest upoważniona do zatrzymania

i przytrzymania zbiegłego zaprzęgu.

1.7.12 Zbiegły zaprzęg nie otrzymuje czasu karnego, jeżeli pokonał całość trasy, a pomoc, jaką otrzymał maszer ograniczyła się do zatrzymania i przytrzymania zaprzęgu.

1.7.13 Jeżeli zaprzęgi poruszają się po tym samym odcinku trasy w przeciwnych kierunkach, ustępuje zaprzęg wracający na metę.

1.7.14 W przypadku wyprzedzania, zawodnik wyprzedzający ma prawo prosić o ustąpienie mu drogi w momencie, gdy jego liderzy znajdują się w odległości ok. 15 metrów od zaprzęgu wyprzedzanego.

1.7.15 Na żądanie „TRASA” lub „ DROGA” zaprzęg wyprzedzany powinien ustąpić przejazdu zaprzęgowi wyprzedzającemu poprzez zjechanie na bok i zwolnienie.

1.7.16 Na żądanie „STOP” zaprzęg wyprzedzany musi zjechać na bok i zatrzymać się ustępując drogi zaprzęgowi wyprzedzającemu.

1.7.17 Zaprzęg wyprzedzany nie może wyprzedzać:

1.7.17.1 W klasie powyżej 6 psów – przez kolejne 4 minuty lub 1600 metrów.

1.7.17.2 W kasie 6 psów i mniej – przez kolejne 2 minuty lub 800 metrów.

1.7.17.3 Przerwa ta może być krótsza, jeżeli maszerzy uzgodnią to między sobą.

1.7.18 Jeżeli zaprzęg wyprzedzający zaplącze się maszer tego zaprzęgu może wymagać od zaprzęgu wyprzedzanego, aby ten się zatrzymał, ale nie na dłużej niż: w klasach 8 psów i więcej na 1 minutę oraz na pół minuty w pozostałych klasach.

1.7.19 Zaprzęg wyprzedzany powinien uczynić wszystko, aby ustąpić drogi zaprzęgom wyprzedzającym. Czas obowiązujący między wyprzedzaniem nie ma zastosowania, jeżeli zaprzęg zatrzyma się z innego powodu niż zaplątanie.

1.7.20 Zaprzęgi powinny zachować między sobą odstęp minimum długość zaprzęgu, za wyjątkiem wyprzedzania i strefy finiszowej.

1.7.21 W strefie finiszowej nie obowiązują przepisy dotyczące wyprzedzania.

1.8 ZACHOWANIE

1.8.1 Maszerzy są odpowiedzialni za zachowanie swoich psów, pomocników i swoje zarówno na trasie jak i na całym terenie zawodów. W czasie wyścigów powinna panować atmosfera miłej sportowej rywalizacji.

1.8.2 Jeżeli Komisarz Zawodów uzna, że zachowanie maszera, pomocnika czy całej ekipy uwłacza zasadom fair-play, lub innym normom zachowania uważanym za ogólnie przyjęte, powinien ukarać maszera, pomocnika lub całą drużynę.

1.8.3 Znęcanie się nad psami w jakikolwiek sposób jest zabronione. Jeżeli Komisarz Zawodów uzna, że maszer znęca się nad psem musi zdyskwalifikować zawodnika..

1.9 ŁAMANIE REGULAMINU

1.9.1 Osoby funkcyjne powinny poinformować Komisarza Zawodów o popełnieniu przewinienia zaraz po zakończeniu etapu, na którym to przewinienie miało miejsce.

1.9.2 Maszer, który chce powiadomić o popełnieniu wykroczenia musi zrobić to zaraz po zakończeniu danego etapu

1.9.3 Doniesienia ustne muszą być następnie wniesione na piśmie nie później niż na 1 godzinę po zakończeniu etapu, na którym przewinienie miało miejsce.

1.9.4 Każdy maszer i osoba funkcyjna, której dotyczy doniesienie może domagać się przedstawienia swojej wersji wydarzeń Komisarzowi Zawodów.

1.10 POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

1.10.1 Za łamanie regulaminu PFSZPRP Komisarz Zawodów może udzielić maszerowi upomnienia, ostrzeżenia lub kary dyskwalifikacji. Żaden inny rodzaj kary nie może być zastosowany, chyba, że szczegółowy regulamin danych wyścigów przewiduje inaczej. Wyjątek stanowi kara czasowa za spóźnienie na start. Decyzja o dyskwalifikacji zawodnika musi być poparta pisemnym uzasadnieniem.

1.10.2 Decyzje powinny być podejmowane jak najszybciej, ale nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem kolejnego etapu.

1.10.3 Postępowanie dotyczące ostatniego etapu zawodów powinno zostać zakończone przed ogłoszeniem wyników ostatecznych.

1.10.4 Od decyzji Sędziego Głównego można się odwołać do Komisarza Zawodów. Decyzje Komisarza Zawodów podczas trwania zawodów są niepodważalne.

1.10.5 Maszerowi przysługuje prawo złożenia do Zarządu Federacji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zawodów skargi na postępowanie Sędziego Głównego lub Komisarza Zawodów. Zarząd rozpatruje skargę w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ DRUGI

Przepisy szczegółowe dla wyścigów sprinterskich

2.1 KLASY

2.1.1 Klasa otwarta i nielimitowana (klasa O) składają się, z co najmniej 9 psów w pierwszym biegu i 8 psów w pozostałych biegach. Minimalny wiek maszera wynosi 18 lat.

2.1.2 Klasa A składa się z 6 do 8 psów, przy czym w pierwszym biegu musi wystartować, co najmniej 7 psów. Minimalny wiek maszera wynosi 18 lat.

2.1.3 Klasa B składa się z 4 do 6 psów, minimum 5 psów w pierwszym biegu. Minimalny wiek maszera wynosi 16 lat.

2.1.4 Klasa C składa się z 2 do 4 psów. Maszer musi mieć ukończone 14 lat.

2.1.5 Klasa JUNIOR składa się z 1 do 2 psów. Maszer musi mieć od ukończonych 11 do ukończonych 14 lat.

2.1.6 Klasa jest uznana, jeżeli startuje co najmniej 3 zawodników, a 5 w imprezie rangi mistrzowskiej (3 w klasie A i O) .

2.2 WYPOSAŻENIE

2.2.1 Wszystkie psy muszą być zaprzęgnięte w pojedynczą lub podwójną linię.

2.2.2 Wszystkie psy muszą być przypięte do głównej liny ciągowej za pomocą indywidualnej linki ciągowej i linki szyjnej. Liderzy muszą być połączeni za pomocą łącznika.

2.2.2.1 Sanie i wózek powinny być mocowane do głównej liny ciągowej poprzez elastyczny

amortyzator.

2.2.3 Sanie i wózek muszą mieć linę bezpieczeństwa służącą wyłącznie do przywiązania zbiegłego zaprzęgu.

2.2.4 Sanie muszą być tak skonstruowane, aby mogły przewieźć stojącego maszera, muszą mieć kosz o minimalnych rozmiarach 40 x 50 cm.

2.2.5 Sanie muszą być wyposażone w odpowiedni hamulec, zderzak, kotwicę śnieżną i torbę na psa.

2.2.5.1 W klasie O obowiązują dwie kotwice śnieżne.

2.2.5.2 Maszer jadący na zaprzęgu składającym się z 7 psów i więcej musi mieć przy sobie

nóż pozwalający na odcięcie głównej liny ciągowej, lub kombinerki jeśli używa

stalowych lin.

2.2.6 Torba do przewożenia psa powinna posiadać otwory wentylacyjne o minimalnej powierzchni

600 cm2.

2.2.7 W warunkach bezśnieżnych zawody odbywają się na wózkach. Niedopuszczalna jest sytuacja, że część zawodników startuje na saniach, a część na wózkach. Maszer startujący na wózku musi posiadać kask ochronny. Maszer startujący na saniach musi posiadać kask ochronny jeżeli nie ma ukończonych 18 lat.

2.2.8 Wózek powinien być tak skonstruowany, by mógł przewieźć stojącego maszera, mieć trwałą,

bezpieczną dla psów konstrukcję opartą na trzech lub czterech kołach, z których przynajmniej

dwa tylne są hamowane.

2.2.9 W zaprzęgu powyżej 6 psów obowiązuje używanie wózków 4 kołowych.

2.2.10 Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za zweryfikowanie prawidłowości swego sprzętu pod

względem niniejszego regulaminu.

2.3 PRZEPISY NA TRASIE

2.3.1 Maszer może jechać na saniach lub wózku, biec obok lub odpychać się jedną nogą. W żadnym przypadku nie dopuszcza się, aby maszer lub pomocnik biegli przed zaprzęgiem.

2.3.2 Każdy pies, który rozpoczął etap musi go ukończyć w zaprzęgu lub na saniach.

2.3.3 Psy wypięte z zaprzęgu powinny być przewożone w torbie na psa.

2.3.4 W przypadku stosowania wózków zawodnik, którego pies uległ kontuzji zmuszony jest przerwać wyścig, chyba że konstrukcja wózka (obecność kosza i torby) umożliwia bezpieczne dowiezienie psa na metę.

ROZDZIAŁ TRZECI

Przepisy szczegółowe dla klasy Pulka i Rolpulka

3.1 KLASY

3.1.1 Wyścigi odbywają się w jednej klasie, w której staruje jeden (1) do trzech (3) psów.

3.1.2 Wszystkie rasy psów startują w tej samej klasie.

3.1.3 Minimalny wiek zawodnika wynosi 14 lat.

3.1.4 Klasa zostanie podzielona na kategorie mężczyzn i kobiet w przypadku, gdy w każdej z nich wystartuje co najmniej 3 zawodników, a 5 w imprezie o randze Mistrzostw.

3.2 WYPOSAŻENIE

3.2.1 Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za zweryfikowanie prawidłowości swojego sprzętu pod względem niniejszego regulaminu.

3.2.2 Psy powinny być upięte w pojedynczym rzędzie (tandem).

3.2.3 Pulka powinna być:

3.2.3.1 połączona z uprzężą za pomocą dwóch solidnych dyszli uniemożliwiających najechanie

na psa

3.2.3.2 tak skonstruowana, aby przednia cześć płóz znajdowała się pomiędzy dyszlami.

3.2.3.3 tak skonstruowana, aby móc bezpiecznie zamocować balast

3.2.3.4 być wyposażona w linę, która powinna być przyczepiona do

przewodnika za pomocą paska (o minimalnej szerokości 7 cm). Pasek musi być

wyposażony w karabinek umożliwiający łatwe odczepienie liny (panik snap). Zabronione

jest posiadanie na końcu liny jakiegokolwiek karabinka lub kółka metalowego.

(ogólnie: dopuszcza się puszczanie luzem psów biegnących w pulce tylko w przypadku

zjazdów lub w sytuacji aktualnie zagrażającej psom).

3.2.4 Pulki ciągnięte przez więcej niż dwa (2) psy muszą być wyposażone w hamulec.

3.2.5 Ładunek całkowity wynosi:

10 kg dla jednego (1) psa, 20 kg dla dwóch (2) psów i 30 kg dla trzech (3) psów.

3.2.6 Ładunek całkowity musi być zmniejszony o 3 kg dla każdej suki biegnącej w pulce.

Na ładunek całkowity składają się: pulka, dyszle, liny oraz dodatkowy balast.

Każdy zawodnik zaopatruje się w balast na własną rękę.

Dozwolone jest zabranie na trasę dodatkowej pary kijków. Dodatkowe kijki wchodzą w skład ładunku całkowitego.

3.3 PRZEPISY NA STARCIE I NA TRASIE

3.3.1 Zawodnik podąża za zaprzęgiem na nartach lub biegnie. Stanie, siedzenie lub jakakolwiek inna forma jazdy na pulce jest zabroniona.

3.3.2 Jeśli któryś z psów nie jest w stanie ukończyć biegu, zawodnik musi zrezygnować z dalszego wyścigu.

3.3.3 Zawodnik nie może pomagać psu(om) biegną przed nim(i). Pomaganie psu lub załodze poprzez pchanie lub ciągnięcie pulki jest dozwolone.

3.3.4 Pomoc przy pojeniu lub karmieniu psów jest dozwolona. Obowiązkowe pojenie lub karmienie nie jest dopuszczalne. Komisarz Zawodów może wyznaczyć na trasie miejsca, w których pomoc tego typu jest dopuszczalna.

3.3.5 Przód pulki lub jej płozy nie mogą przekraczać linii startowej przed przewidzianym czasem.

ROZDZIAŁ CZWARTY

Przepisy szczegółowe dla klasy Skijöring

4.1 KLASY

4.1.1 Zawody odbywają się tylko w klasie z jednym (1) psem.

4.1.2 Klasa zostanie podzielona na kategorie mężczyzn i kobiet, jeżeli w każdej z nich wystartuje, co najmniej 3 zawodników, a 5 w imprezie o randze Mistrzostw.

4.2 WYPOSAŻENIE

4.2.1 Pies musi być przymocowany do zawodnika za pomocą liny wyposażonej w amortyzator.

4.2.2 Narty nie mogą zagrażać bezpieczeństwu psa, np. ostre czubki nie są dozwolone.

4.3 PRZEPISY NA STARCIE

4.3.1 Linię startową załogi wskazuje przód nart.

4.4 PRZEPISY NA TRASIE

4.4.1 Zawodnik podąża za psem na nartach lub biegnie, jeśli zawody odbywają się w warunkach bezśnieżnych.

4.4.2 Jeśli pies nie jest w stanie ukończyć biegu, zawodnik musi zrezygnować z kontynuowania zawodów.

4.4.3 Zawodnik nie może pomagać psu biegnąc przed nim.

4.4.4 Długość trasy dla klasy Skijöring nie może przekraczać 12 km.

4.4.5 Jeżeli w klasie Pulka lub Skijöring nie ma minimalnej ilości zawodników klasy te łączy się.

ROZDZIAŁ PIĄTY

Przepisy szczegółowe dla wyścigów dystansowych

Zawodnicy muszą stawić się na odprawie poprzedzającej wyścig w celu zakwalifikowania się do zawodów.

5.1 KLASY

5.1.1 Wyścigi dystansowe dzielą się na następujące klasy:

DS1: Klasa Pulka, jeden (1) do trzech (3) psów, wszystkie 4 rasy zaprzęgowe.

Maszer powinien mieć ukończone 16 lat.

DS3: Klasa Pulka jeden (1) do trzech (3) psów – wszystkie inne psy.

Klasa zostanie podzielona na kategorie mężczyzn i kobiet w przypadku, gdy w każdej z nich wystartuje, co najmniej 3 zawodników.

D1: Trzy (3) do czterech (4) psów, wiek minimalny maszera wynosi 16 lat.

D2: Pięć (5) do siedmiu (7), wiek minimalny maszera wynosi 18 lat.

DO: Osiem (8) psów i więcej, wiek minimalny maszera wynosi 18 lat.

5.1.2 Klasy D1/D2/DO podzielone są na trzy kategorie, tak jak w wyścigach sprinterskich (patrz 1.1.2)

5.2 WYPOSAŻENIE

5.2.1 Model sań lub wózka używany przez maszera pozostaje do jego wyboru, ale musi zostać zaakceptowany przez Sędziego Głównego i spełniać wszystkie podstawowe wymagania regulaminowe – patrz 2.2.

5.2.2 Waga sań lub wózka, uprzęży, lin, obowiązkowego sprzętu powinna wynikać ze szczegółowych przepisów dotyczących poszczególnych zawodów

5.2.3 Ładunek całkowity Pulki jest taki sam jak w biegach sprinterskich

5.2.4 Sprzęt obowiązkowy składa się z:

- Dokumentacja maszera,

- Apteczka dla ludzi (samochodowa),

- Apteczka dla zwierząt,

- Nóż ( i kombinerki jeżeli maszer używa lin stalowych),

- Lampa – czołówka wraz z zapasowymi bateriami ( w przypadku etapu nocnego)

- Jeden (1) komplet butów dla każdego psa,

- Zapasowe uprzęże, obroże, smycze – jeden (1) komplet

- Wytrzymała linka (rep) o dł min 10 m.

5.2.5 Komisarz Zawodów może wydłużyć listę sprzętu obowiązkowego. Musi jednak poinformować o tym zawodników odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem pierwszego biegu, tak, aby mogli oni skompletować brakujący sprzęt.

5.3 PRZEPISY NA TRASIE

5.3.1 Jeśli zaprzęg zboczy z trasy, zawodnik musi zawrócić do miejsca, w którym to nastąpiło lub, jeśli nie skrócił trasy i nie ominął żadnego punktu kontrolnego, może kontynuować jazdę do następnego punktu kontrolnego.

5.3.2 Zawodnik może uzyskać pomoc z, zewnątrz, jeżeli jest ona oferowana wszystkim zawodnikom. Zawodnik musi sam oporządzać swoje psy.

5.3.3 Zawodnik nie może przyjąć pomocy z zewnątrz w trakcie oporządzania psów, chyba, że jest to pomoc dozwolona przez Komisarza Zawodów i dostępna dla wszystkich zawodników.

5.3.4 Zawodnik, który wycofał się z wyścigu lub został zdyskwalifikowany powinien dać prawo przejazdu wszystkim załogom pozostającym w wyścigu.

5.3.5 Zawodnicy zdyskwalifikowani oraz ci, którzy dobrowolnie wycofali się z biegu muszą powiadomić o tym osobę znajdującą się na następnym lub najbliższym punkcie kontrolnym.

5.3.6 W przypadku, gdy zawodnik nie jest w stanie sam dojechać do najbliższej osoby funkcyjnej, wtedy zastosowanie mają przepisy dotyczące pierwszej pomocy.

5.3.7 Zabrania się pozostawiania śmieci na trasie lub w jej pobliżu.

5.3.8 Na trasie - na punktach kontrolnych - możliwa jest kontrola wszystkich załóg i sprzętu.

5.4 KONTROLA

5.4.1 Załoga musi stawić się do kontroli na żądanie Komisarza Zawodów lub Sędziego Głównego.

5.4.2 Załoga zaprzężona nie może czekać na kontrolę dłużej niż sześć (6) minut.

5.4.3 Kontrola nie może opóźniać zaprzęgu.

5.4.4 Psy niezdolne do biegu mogą być pozostawione tylko w wyznaczonych do tego celu punktach lub przetransportowane do mety na saniach.

5.4.4.1 Załoga może kontynuować bieg, jeśli liczba biegnących psów stanowi co najmniej dolną

granicę dla danej klasy.

5.4.5 Pies pozostawiony na punkcie kontrolnym musi mieć przymocowaną kartkę z:

5.4.5.1 imieniem oraz numerem startowym zawodnika,

5.4.5.2 adnotacją odnośnie miejsca, do którego powinien zostać odwieziony

5.4.5.3 adnotacją odnośnie przyczyny pozostawienia psa na punkcie kontrolnym.

5.4.6 Pies pozostawiony na punkcie kontrolnym musi być przymocowany za pomocą łańcucha lub liny do momentu odebrania go przez osobę upoważnioną.

5.4.7 Psy pozostawione na punkcie kontrolnym są zdyskwalifikowane do końca wyścigu.

5.4.8 Komisarz Zawodów, także na wniosek Sędziego Głównego lub lekarza weterynarii, może nie zezwolić zawodnikowi na start do chwili naprawy lub wymiany sprzętu mogącego być niebezpiecznym dla psów, zawodnika lub innych zawodników.

5.4.9 Komisarz Zawodów, po konsultacji z Sędzią Głównym i lekarzem weterynarii, może usunąć z wyścigu załogę lub psa(y) nie zdolne do kontynuowania biegu z pisemnym uzasadnieniem.

5.5 PRZEPISY NA MECIE

Za czas przejazdu uznaje się całkowity czas spędzony na trasie wyścigu włącznie z czasem poświęconym na posiłki, odpoczynek, przerwami spowodowanymi pogodą, zboczeniami z trasy, itp.

5.6 PRZEPISY DODATKOWE

5.6.1 Komisarz Zawodów może ustalić kolejność startów w drugim i/lub kolejnym(ch) etapie(ach) w ten sposób, że np. załogi wolniejsze wystartują przed szybszymi, tzn. odwrotnie do uzyskanych czasów w poprzednim biegu.

5.6.2 Ze względu na specyficzne warunki niektórych zawodów organizator wyścigów może ustalić dodatkowe przepisy, np. dotyczące oznakowania trasy, limitu czasowego itp.

5.6.3 O dodatkowych postanowieniach zawodnicy muszą zostać powiadomieni odpowiednio wcześniej.

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Przepisy porządkowe

6.1 Niniejsze przepisy mają zastosowanie we wszystkich typach wyścigów.

6.2 DEFINICJE

6.2.1 Organizator. Organizacja odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg zawodów.

6.2.2 Organizator Techniczny. Osoba, która w porozumieniu z organizatorem odpowiedzialna jest za s

stronę techniczną zawodów.

6.2.3 Zawody. Spotkanie uczestników wyścigów mające na celu rywalizację z podziałem na klasy.

6.2.4 Wyścigi. Rywalizacja w obrębie określonej klasy, mogąca składać się z jednego lub więcej etapów.

6.2.5 Etap. Jednokrotne pokonanie wyznaczonej trasy.

6.2.6 Obszar/Teren zawodów. Obszar wyznaczony pod parkingi, publiczność, stakie out’y, korytarz

startowy i finiszowy, tereny służbowe oraz trasę wyścigów.

6.2.7 Parking. Obszar w okolicy startu i/lub mety wyznaczony na postój pojazdów zawodników.

6.2.8 Obszar stake out. Obszar, na którym powinny być przetrzymywane psy nie będące w danej chwili na trasie wyścigu.

6.2.9 Osoba funkcyjna. Osoba wyznaczona przez organizatora, stojąca na straży obowiązującego regulaminu.

6.2.10 Korytarz startowy. Oznaczony fragment trasy wynoszący minimum 30 metrów od linii startu, w którym pomoc jest dozwolona.

6.2.11 Korytarz finiszowy. Oznaczony fragment trasy rozpoczynającej się minimum 800 metrów przed metą, aż do jej linii, w którym obowiązują specjalne zasady odnośnie wyprzedzania.

6.2.12 Sanie. W myśl przepisów dla niektórych wyścigów, zalicza się tu również Pulkę.

6.2.13 Uczestnik. Osoba, która prowadzi zaprzęg zgłoszony na zawody. Może być również nazywany zawodnikiem, przewodnikiem lub maszerem. Słowo UCZESTNIK odnosi się do uczestnika i/lub jego psów, rodzaj męski odnosi się do także do rodzaju żeńskiego, liczba pojedyncza odnosi się także do liczby mnogiej.

6.2.14 Pomocnik. Osoba wyznaczona przez organizatora lub samego zawodnika pomagająca na starcie, mecie i na punktach kontrolnych.

6.2.15 Nagły wypadek. Wszelkie sytuacje, które stawiają własność prywatną, zdrowie i/lub życie psów i/lub ludzi w niebezpieczeństwie. Dotyczy to również ucieczki zaprzęgu lub psa, urazów człowieka lub zwierzęcia, jak również wszelkich wypadków wymagających konsultacji z lekarzem bądź lekarzem weterynarii.

6.3 KIEROWNICTWO

6.3.1 Pomoc Organizatora Technicznego nie zwalnia organizatorów z odpowiedzialności za

poszczególne elementy zawodów.

6.3.2 Organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby osób funkcyjnych

umożliwiając tym samym właściwy przebieg zawodów.

6.3.3 Osoby funkcyjne muszą zostać przeszkolone ze znajomości Regulaminu PFSZPRP.

6.3.4 Komisarz Zawodów ma obowiązek upewnić się czy wyznaczone osoby funkcyjne

spełniają wymogi danych zawodów.

6.4 EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

6.4.1 Osoby odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów muszą być wyznaczone na to

stanowisko i przeszkolone zgodnie z przepisami PFSZPRP.

6.4.2 Komisarz Zawodów i Sędzia Główny zawodów muszą posiadać uprawienia wydane

przez Zarząd PFSZPRP.

6.4.3 Komisarz Zawodów jest w czasie zawodów najwyższym autorytetem. Jest jedyną

osobą funkcyjną mogącą podjąć decyzję o dyskwalifikacji. Komisarz Zawodów nie

może być jednocześnie zawodnikiem.

6.4.4 Sędzia Zawodów ma, za wyjątkiem dyskwalifikacji, pełną swobodę działania zgodnie

z Regulaminem PFSZPRP. Sędzia Zawodów nie może być jednocześnie zawodnikiem.

6.4.5 Sędzia Zawodów może upoważniać osoby funkcyjne do podejmowania za niego

niektórych decyzji, za wyjątkiem decyzji dotyczących postępowania karnego.

6.5 ZGŁASZANIE NA ZAWODY

6.5.1 O przyjęciu zgłoszenia na zawody decyduje organizator.

6.5.2 Organizator powinien przyjąć zgłoszenie poprawnie wypełnione, nadesłane w terminie.

Opłata startowa musi być wniesiona przed rozpoczęciem zawodów, nie później niż w

terminie wyznaczonym przez organizatora.

6.5.3 W przypadku zawodów zaliczanych do Pucharu Polski nie wolno odrzucić zgłoszenia

bez pisemnie uzasadnionych powodów. Od decyzji tej zawodnik może odwołać się do

Zarządu Federacji, odwołanie musi być rozpatrzone przed rozpoczęciem zawodów.

6.5.4 Sposób przyjmowania zgłoszeń na Mistrzostwa Polski regulują odrębne przepisy.

6.5.5 Organizator powinien odrzucić zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie.

6.6 PSY

6.6.1 Organizator może wymagać badania psów, dokonanego przez lekarza weterynarii,

w celu dopuszczenia ich do zawodów.

6.6.2 Komisarz Zawodów może odmówić przyjęcia zaprzęgu lub psa z konkretnych

powodów. Zawodnik musi zostać poinformowany pisemnie o powodzie nie przyjęcia

go lub dyskwalifikacji.

6.7 CHOROBY

6.7.1 Żaden pies ani sprzęt pochodzący z hodowli, w której stwierdzono wściekliznę,

nosówkę, zakaźne zapalenie wątroby, leptospirozę lub jakąkolwiek inną chorobę

zakaźną nie może być przywieziony na teren zawodów.

6.7.2 Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi u któregokolwiek psa obecność choroby zakaźnej,

cały zaprzęg, z którego pochodzi ten pies, zostanie zdyskwalifikowany i musi

natychmiast opuścić teren zawodów.

6.7.3 Wszystkie psy znajdujące się na terenie zawodów muszą być zaszczepione przeciwko

wściekliźnie, nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, leptospirozie, parwowirozie i

kaszlowi kenelowemu. Zawodnik zobowiązany jest przedstawić świadectwo szczepień

na żądanie organizatora lub upoważnionych przez niego osób.

PRZEPISY NA STARCIE I MECIE

6.8 ZNAKOWANIE

6.8.1 Na zawodach składających się więcej niż z jednego etapu, psy muszą być znakowane.

6.8.2 Organizator musi jasno przedstawić zasady znakowania podczas zawodów wszystkim

zawodnikom przed startem do pierwszego etapu.

6.8.3 Środki używane do znakowania nie mogą w żaden sposób zagrażać zdrowiu psów ani trwale ich szpecić.

6.9 PRZERWY MIĘDZY STARTAMI

6.9.1 Przerwy między startami powinny wynosić:

- Jedna (1) minutę w klasie Pulka.

- Jedną (1) lub dwie (2) minuty w klasach limitowanych do ośmiu psów

- Dwie (2) lub trzy (3) minuty w klasach powyżej ośmiu psów.

6.9.2 Czas biegu liczony jest od momentu przewidzianej godziny startu dla danej załogi, za

wyjątkiem startu spóźnionego. Dla takiej załogi czas startu liczony jest od

przewidzianej godziny startu spóźnionego, ale z doliczeniem czasu karnego

(patrz 1.5.4.).

6.10 KOLEJNOŚĆ STARTÓW

6.10.1 Kolejność startów od pierwszego etapu musi być wyłoniona w drodze losowania

odbywającego się w czasie i miejscu określonym przez organizatora.

6.10.2 Kolejność startów nie może być w żaden sposób zmieniona.

6.10.3 W biegach dystansowych, kolejność startów do pierwszego etapu powinna być zgodna

z kolejnością przysyłania zgłoszeń i nie powinna być w żaden sposób zmieniona.

6.10.4 Zgłoszenia przesłane tego samego dnia powinny być uporządkowane w kolejności

alfabetycznej.

6.10.5 Po pierwszym biegu, kolejność startów jest ustalona według łącznego czasu

dotychczas uzyskanego, przy czym najszybsza załoga stratuje jako pierwsza, druga

jako druga, itd. Żadne zmiany w kolejności startów nie są dopuszczalne, za wyjątkiem

startów spóźnionych.

6.10.6 Komisarz Zawodów może postanowić, że odstępy między startami poszczególnych

załóg do ostatniego biegu wynosić będą tyle ile łączna przewaga nad następnym

startującym. W tym przypadku kolejność przekraczania linii mety będzie jednoznaczna

z zajętą lokatą końcową.

6.10.7 Jeżeli dwie załogi uzyskały taki sam czas łączny, to kolejność ich startów powinna być

odwrotna niż w biegu poprzednim.

6.11 DYSKWALIFIKUJĄCY LIMIT CZASOWY

6.11.1 Limit czasowy wynosi 175% najszybszego czasu w danej klasie w każdym biegu.

6.11.2 O ewentualnym stosowaniu limitu czasowego zawodnicy muszą zostać

poinformowani na zgłoszeniu lub zaproszeniu.

6.11.3 Jeżeli stosuje się limit czasowy i został on przez którąś z załóg przekroczony, załoga

ta nie może brać udziału w dalszych biegach.

6.12 LOKATY KOŃCOWE

6.12.1 Zwycięzcą w swojej klasie zostaje załoga, która uzyskała najlepszy (najkrótszy) czas

łączny. Czas łączny jest mierzony z dokładnością do minimum jednej (1) sekundy. Na zawodach

rangi mistrzostw czas jest mierzony z dokładnością do 0,01 sekundy.

6.12.2 Załogi, które uzyskały identyczny czas końcowy, otrzymują ex equo lokatę wyższą, a kolejny

zawodnik kolejną lokatę ( np. 1, 2 , 2 , 3 itd. )

6.12.3 Wszyscy zgłoszeni zawodnicy powinni zostać umieszczeni na liście wyników

końcowych z uwzględnieniem uzyskanego czasu i lokaty.

6.12.3.1 Zawodnik, który nie wystartował w którymś z etapów z innego powodu niż

dyskwalifikacja powinien zostać odnotowany jako: nie wystartował NW

6.12.3.2 Zawodnik, który nie ukończył w któregoś z etapów z innego powodu niż

dyskwalifikacja powinien zostać odnotowany jako: nie ukończył biegu NU.

6.12.3.3 Zawodnicy, którzy zostali zdyskwalifikowani (z innych przyczyn niż wcześniej

wymienione) powinni zostać odnotowani jako: zdyskwalifikowani DS.

6.12.3.4 Zawodnicy spóźnieni na start, którzy otrzymali sekundy karne, powinni zostać

odnotowani jako: zaprzęg spóźniony SP.

6.12.4 Wyniki nieoficjalne muszą zostać ogłoszone niezwłocznie, najpóźniej na dwie godziny po

zakończeniu każdego etapu zawodów.

6.12.4.1 Na mecie etapu powinna znajdować się tablica do niezwłocznego wpisywania nieoficjalnego czasu przyjazdu zaprzęgu.

6.12.5 Wyniki każdego etapu oraz wyniki końcowe muszą być wywieszane na okres co

najmniej 1 godziny, aby umożliwić składanie protestów. Po tym czasie podawane są

wyniki oficjalne.

TRASA

6.13 WYMAGANIA WZGLĘDEM TRASY

6.13.1 Trasa powinna być bezpieczna dla psów i zawodników. Specjalną uwagę należy

poświęcić przygotowaniu zakrętów i zjazdów. Całość trasy powinna być

przygotowana z uwzględnieniem najszybszych i największych załóg.

6.13.2 Trasa nie powinna się krzyżować. Powinna być tak przygotowana, aby uniknąć

kilkukrotnego pokonywania tej samej trasy lub jej fragmentu. Miejsce zawracania nie

może znajdować się w strefie startu lub mety.

6.13.3 W miejscu krzyżowania się tras powinna znajdować się siatka odgradzająca,

ułatwiająca bezpieczny przejazd zaprzęgów.

6.13.4 Trasa powinna być na tyle szeroka, aby możliwe było bezpieczne wyprzedzanie.

6.13.5 Trasa powinna być odgrodzona od parkingów i stojących samochodów.

6.13.6 Trasa nie powinna krzyżować się z drogą ogólnodostępną dla ruchu kołowego. Jeżeli

jest to nieuniknione, organizator ma obowiązek uzyskania zgody na zamknięcie drogi

na czas zawodów, bądź w ostateczności zabezpieczenie odcinka przez powołane do

tego służby. Na miejscu musi znajdować się osoba funkcyjna.

6.13.7 Korytarz startowy musi mieć co najmniej 30 metrów długości i być na tyle szeroki, aby

istniała możliwość usunięcia z niego zaprzęgu.

6.13.8 Korytarz finiszowy musi mieć co najmniej 800 metrów długości, być na tyle szeroki,

aby możliwe było wyprzedzanie. Nie powinien mieć ostrych zakrętów, stromych

zjazdów lub podbiegów.

6.13.9 Linia startu i linia mety muszą być wyraźnie zaznaczone.

6.13.10 Możliwe jest, aby trasa dla klasy Pulka była inna niż trasa dla klasy sprinterskiej.

6.13.11 Trasa dla klasy Pulka powinna być wyznaczona ze szczególną starannością tak, aby

była również sprawdzianem sprawności zawodników.

6.14 DŁUGOŚĆ TRASY

6.14.1 Sprinty

6.14.1.1 Długość poszczególnych biegów nie musi być taka sama, ale pierwszy etap musi

być najkrótszy, chyba, że etap uległ skróceniu z powodu warunków pogodowych.

Długość kolejnych etapów nie powinna przekraczać stu pięćdziesięciu procent

(150%) długości pierwszego etapu.

6.14.1.2 Długość trasy:

Klasa nielimitowana powyżej 20 km

Klasa A 16 – 18 km

Klasa B 10 – 12 km

Klasa C 7 – 9 km

Klasa Junior 7 – 9 km

Klasa Pulka dla kobiet 10 – 12 km

dla mężczyzn 10 – 18 km

6.14.1.3 W przypadku mistrzostw, jeśli wyjątkowe okoliczności zmuszają organizatora do zmiany długości trasy, nie może to być więcej niż o 25% w

każdej klasie.

6.14.2 Wyścigi średnio i długodystansowe

6.14.2.1 Długość trasy jest taka sama dla poszczególnych klas

6.14.2.2 Długość trasy jednego etapu powinna wynosić od 40 km – 100 km dla

wyścigu średniodystansowego, dla wyścigu długodystansowego

przynajmniej jeden etap powinien mieć długość powyżej 100 km.

6.14.2.3 Długość trasy powinna być podana na ulotce informacyjnej – rzeczywista

długość trasy nie może się różnić o więcej niż 10 % trasy deklarowanej.

6.14.2.4 W przypadku różnicy większej niż 10% zawody mogą nie zostać

zakwalifikowana jako mistrzostwa.

OZNAKOWANIE TRASY

6.15 OGÓLNE

6.15.1 Trasa musi być oznakowana odpowiednią ilością widocznych znaków tak, aby nie było wątpliwości, co do jej przebiegu.

6.15.2 Znaki powinny mieć kształt okrągły, kwadratowy lub trójkątny oraz wielkość, co najmniej 33 cm średnicy lub długości każdego boku

6.15.3 Znaki musza być pomalowane jednostronnie tak, aby nie było wątpliwości, co do kierunku jazdy.

6.15.4 Znaki powinny być umieszczone w odległości około jednego (1) metra od krawędzi trasy i na wysokości do 170 cm nad powierzchnią trasy.

6.15.5 Wszystkie znaki powinny być widoczne z jak największej odległości, ale co najmniej 50 metrów.

6.15.6 Znaki używane dla określonej klasy, bądź klas muszą być oznaczone białymi literami umieszczonymi w środku znaku („O”, „A”, „B”, „C”, „SH”, „SK” lub „SJ”).

6.15.7 Informacja o pokonanym dystansie może być podana za pomocą czarnych cyfr na białym tle i ustawiona przy niebieskim znaku.

6.15.8 Informacja o dystansie pozostającym do pokonania może być umieszczona za pomocą czarnej liczby negatywnej na białym tle i ustawiona pod niebieskim znakiem.

6.15.9 Ustawienie i konstrukcja znaków nie może zagrażać psom ani zawodnikom.

6.16 CZERWONE ZNAKI wskazane OKRĄGŁE (znaki zakrętu).

6.16.1 Znaki czerwone używane są jako wskazówki na każdym skrzyżowaniu i zakręcie.

Znaki umieszcza się około 20 metrów przed zakrętem i po tej samej stronie trasy, co przewidywany zakręt.

6.16.2 Ten sam proceder obowiązuje dla oznaczania trasy wiodącej po łuku.

6.17 NIEBIESKIE ZNAKI wskazane KWADRATOWE (trasa idąca prosto lub właściwa trasa)

6.17.1 Niebieskie znaki mogą być ustawione po obu stronach trasy.

6.17.2 Niebieskie znaki ustawia się około 20 metrów za skrzyżowaniem lub zakrętem i służą one do wskazania prawidłowego kierunku jazdy. Znaki te powinny być widoczne już na skrzyżowaniu czy zakręcie.

6.17.3 Znaki niebieski muszą być użyte:

6.17.3.1 na skrzyżowaniach jeśli trasa biegnie prosto. Znak ustawiony jest około 20 metrów

przed skrzyżowaniem.

6.17.3.2 przed zakrętami wyznaczonymi tylko dla niektórych klas. Niebieski znak jest

mocowany nad czerwonym znakiem skrętu z białym oznaczeniem klasy, której

dotyczy skręt (jeżeli zakręt dotyczy wszystkich klas z wyjątkiem wymienionej,

niebieski znak z białym oznaczeniem tej klasy umieszcza się pod znakiem

czerwonym).

6.18 ŻÓŁTE ZNAKI wskazane TRÓJKĄTNE (uwaga).

6.18.1 Żółte znaki muszą być umieszczone po obu stronach trasy. Żółte znaki wskazują na te odcinki trasy, które najlepiej pokonywać ostrożnie i powoli, np. ostry zjazd, bądź ostry zakręt. Żółte znaki umieszcza się około 20 metrów przed miejscem niebezpiecznym.

6.18.2 Jeśli niebezpieczeństwo obejmuje dłuższy fragment trasy, oznaczamy je za pomocą dwóch żółtych tablic umieszczonych po każdej stronie jedna pod drugą na początku odcinka niebezpiecznego.

6.18.3 Trzy żółte tablice na jednym słupie oznaczają początek strefy niebezpiecznej,w której obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania.

6.18.4 Koniec odcinka niebezpiecznego oznaczony jest żółtym znakiem przekreślonymi czarnym ukośnym krzyżem po obu stronach drogi.

6.19 ZNAKI INFORMUJĄCE O PUNKTACH KONTROLNYCH

Punkty kontrolne muszą być oznaczone za pomocą białych, prostokątnych tablic z czarnym napisem.

6.20 INNE ZNAKI

6.20.1 Koniec korytarza startowego musi być oznaczony za pomocą niebieskich tablic z białym ukośnym krzyżem, ustawionych po obu stronach trasy.

6.20.2 Początek korytarza finiszowego musi być oznaczony za pomocą niebieskiej tablicy ze wskazaniem odległości od mety 800 metrów.

6.20.3 Fragmenty trasy słabo widoczne mogą być oznaczone dodatkowymi środkami, np. taśmami odblaskowymi. Dodatkowe znaki nie mogą być ustawione zamiast znaków podstawowych.

6.21 BLOKADA TRASY

6.21.1 Na skrzyżowaniach szczególnie trudnych, oprócz znaków powinno się umieścić również blokadę.

6.21.2 Blokada ma za zadanie oddziaływać na psychikę psów, ale nie może stwarzać zagrożenia zarówno dla psów, zawodników, jak i sprzętu.

6.21.3 Na skrzyżowaniu, na którym poszczególne klasy powinny obrać różny kierunek jazdy musi znajdować się osoba funkcyjna zobowiązana do przestawienia blokady po przejeździe poszczególnych klas. W miarę potrzeby osoba ta powinna również kierować załogi na odpowiednią trasę.

6.21.4 Obecność osoby funkcyjnej nie zwalnia organizatora z ustawienia podstawowych znaków.

ROZDZIAŁ SIÓDMY

Wskazówki dla osób funkcyjnych

7.1 OGÓLNE

7.1.1 Tylko upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacja mogą być stosowane jako kara za łamanie

regulaminu PFSZPRP. Żadna inna forma kary nie jest dopuszczalna, chyba, że przewidują to

szczegółowe przepisy.

7.1.1.2 Wyjątek stanowi kara czasowa za spóźnienie na start (patrz 1.5.4).

7.1.2 Osoba, która popełniła wykroczenie otrzymuje pisemne ostrzeżenie. Upomnienie może być ustne.

7.1.3 Ostrzeżenia, dyskwalifikacje i ewentualny czas karny (spóźniony start) muszą być zamieszczone

za pomocą specjalnych oznaczeń na liście wyników końcowych. Wszelkie postępowanie

dyscyplinarne musi zostać odnotowane w raporcie i przesłane wraz z sprawozdaniem z zawodów

do Zarządu Federacji.

7.2 OSTRZEŻENIE I UPOMNIENIE

7.2.1 Ostrzeżenie powinno mieć miejsce, gdy zostanie popełnione wykroczenie o małej szkodliwości :

7.2.1.1 nie powoduje ono, że popełniający je zyskuje jakąkolwiek przewagę nad innym

zawodnikiem,

7.2.1.2 nie godzi w dobre imię sportu.

7.2.2 W przypadku popełnienia małego wykroczenia, niewpływającego na któregokolwiek zawodnika i będącego pierwszym przewinieniem tego uczestnika w tych zawodach, może być zastosowane upomnienie.

7.3 DYSKWALIFIKACJA

7.3.1 Dyskwalifikacja musi nastąpić, jeżeli:

7.3.1.1 załoga po raz drugi spóźni się na start,

7.3.1.2 w czasie wyścigu zawodnik porusza się innym pojazdem niż jego własne sanie lub wózek, za wyjątkiem przypadku pierwszej pomocy,

7.3.1.3 Komisarz Zawodów stwierdzi, że zachowanie zawodnika, pomocnika na obszarze zawodów godzi w dobre imię sportu,

7.3.1.4 zawodnik znęca się nad psem

7.3.1.5 weterynarz zawodów stwierdzi u któregoś z psów chorobę zakaźną,

7.3.1.6 Zawodnik w czasie trwania zawodów znajduje się na terenie zawodów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W wyżej wymienionych sytuacjach Komisarz Zawodów musi zdyskwalifikować zawodnika.

7.3.2 Ponadto Komisarz Zawodów powinien zdyskwalifikować zawodnika, jeśli:

7.3.2.1 zawodnik z premedytacją i w sposób oczywisty złamał przepisy, co dało mu przewagę nad konkurentem

7.3.2.2 zawodnik popełnił to samo wykroczenie, za które już raz otrzymał ostrzeżenie.

7.3.2.3 zawodnik nagminnie popełnia wykroczenia, co świadczy o braku chęci podporządkowania się regulaminowi zawodów.

7.3.2.4 w czasie do tego przewidzianym zaprzęg nie opuścił kanału startowego

Decyzja o dyskwalifikacji powinna zapaść po naradzie z Sędzią Głównym.

ROZDZIAŁ ÓSMY

Przepisy dotyczące dopingu

8.1 OGÓLNA DEFINICJA

8.1.1 Za doping uważa się używanie lub rozpowszechnianie wśród zawodników lub psów pewnych substancji, które mogłyby w sposób nienaturalny wpłynąć na stan fizyczny lub psychiczny zawodnika bądź psa, zwiększając wydajność jego organizmu.

8.1.2 Doping jest bezwzględnie zakazany.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU WYŚCIGÓW PFSZPRP NAJEŻY DO ZARZĄDU PFSZPRP, A W CZASIE TRWANIA ZAWODÓW DO KOMISARZA ZAWODÓW.

Link to comment
Share on other sites

:hmmmm: Hmmm...

Z tego regulaminu wynika, że "zamknięta" federacja nie uznaje klasy velo.

Tylko czy należy przez to rozumieć, że velo nie będzie klasyfikowane do punktacji mistrzostw (lub pucharu) Polski czy też, że nie będzie tej klasy na jakichkolwiek zawodach organizowanych w ramach tej federacji? :(

Link to comment
Share on other sites

Z tego regulaminu wynika, że "zamknięta" federacja nie uznaje klasy velo.

Tylko czy należy przez to rozumieć, że velo nie będzie klasyfikowane do punktacji mistrzostw (lub pucharu) Polski czy też, że nie będzie tej klasy na jakichkolwiek zawodach organizowanych w ramach tej federacji?

Grzes velo nie jest liczone do punktacji pucharu polski... w zeszlym roku bylo velo mysle ze w tym tez bedzie organizowane

Link to comment
Share on other sites

UWAGA

DZISIAJ NA STRONIE FEDERACJI POJAWIŁY SIE ZMIANY DO REGULAMINU. KLASA C liczy teraz nie od 2 do 4 psów TYLKO 3-4 PSY. Z kolei klasa D ZOSTAŁA NA PODOBIEńSTWO KLASY B i C podzielona dodatkowo na D1, D2, D3.

A co do Velo, to decyzję władz znam tylko oczywiście z przekazów ustnych. Ale generalnie nie zostało wciągniete do regulaminu i pucharu Polski, bo to ponoć bardziej dyscyplina kolarska, a nie maszerska, czy coś w tym stylu :D . Organiazatorom poszczególnych zawodów, zwłaszcza tych niepucharowych ponoć nie zabroniono dołączania velo, więc jest szansa, że się pojawią.

Link to comment
Share on other sites

Bylam na zebraniu walnym... Pan Dobas nie uznaje takiej dyscypliny jak velo.. klub extreme probowal wprowadzic velo do punktacji pucharowej.. Pan Dobas powiedzial ze nie wie co to za dyscyplina, czy rower ma miec lancuch, na co zamienic rower jak beda zawody na sniegu.. chcial takze zobaczyc regulamin velo..

Moze jak napisza regulamin i dadza do Dobasa moze cos sie uda zrobic

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

ELO!!!

Witam

Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii Punktu 1.1 Regulaminu. Kategotia 3 inne psy zaprzęgowe - czy chodzi tu o psy nie posiadające rodowodów?

Będę zobowiązany

kategoria 3 jest to kategoria gdzie scigaja sie psy bez rodowodow oraz psy ktore nie zostaly uznane przez FCI czyli alaskan husky , greyster itp

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...