Jump to content
Dogomania

Dogo Argentino: wystawy&zasady sędziowania&oceniania psów na ringach


Sigourney.Weaver
 Share

Recommended Posts

Znajomość przepisów ZK pomoże państwu lepiej poruszać się w świecie wystaw, tytułów i ocen. Zachęcam do zapoznia się z poniższymi fragmentami, ale szanując formalności :) zamieszczam linki do stron Związku Kynologiczniego :)

Wszystkie informacje dotyczące przepisów (obowiązujących w Polsce) w oparciu o które hoduje się i ocenia na wystawach psy, uzyskacie państwo na stronie Polskiego Związku Kynologicznego [URL="http://www.zkwp.pl/zg/"][COLOR=#000080]http://www.zkwp.pl/zg/[/COLOR][/URL] , [URL="http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=reg&r=1"][COLOR=#000080]http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=reg&r=1[/COLOR][/URL]

Regulamin hodowli psów rasowych : [URL="http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_hodowli_psow_rasowych.pdf"][COLOR=#000080]http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_hodowli_psow_rasowych.pdf[/COLOR][/URL]

[URL="http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_komisji_hodowlanych_i_sekcji_ras.pdf"][COLOR=#000080]http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_komisji_hodowlanych_i_sekcji_ras.pdf[/COLOR][/URL]

Informacje o wystawach, które odbywająsię w Polsce pod patronatem Związku :

[URL="http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_wystaw_psow_rasowych_ZKwP.pdf"][COLOR=#000080]http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_wystaw_psow_rasowych_ZKwP.pdf[/COLOR][/URL]

Edited by Sigourney.Weaver
Link to comment
Share on other sites

Poniżej zamieszczam fragmenty (skopiowane ze strony Związku Kynologicznego) moim zdaniem najistotniejsze dla tzw laików i zachęcam do zapoznania się z nimi po to, by łatwiej było państwu zrozumieć rangę poszczególnych wystaw, wartość przyznawanych ocen i zasady w oparciu, o które sędziwie mają oceniać poszczególne zwierzęta (przynajmniej w teorii).

*Tylko na wszelki wypadek przypominam, że każdy hodowca we własnym zakresie ocenia wartość poszczególnych zwierząt używanych przez siebie w programach hodowlanych. Tym samym wyznaczając sobie określony cel hodowlany, musi dokonywać selekcji i decydować jakiego rodzaju wady może zignorować -ponieważ osobniki idealne w 100%ach nie istnieją- na rzecz atutów, co do których nie ma wątpliwości, że uwidocznią się w kolejnych pokoleniach wywodzących się z jego hodowli, psów.

Link to comment
Share on other sites

II Zasady organizacji wystaw :

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Organizator wystawy ustala listę sędziów oceniających psy (z podziałem na rasy), wysyła zaproszenia do sędziów oraz powiadamia o proponowanej obsadzie Prezydium Kolegium Sędziów nie później niż pół roku przed datą wystawy. Przy planowaniu listy powinna być przestrzegana zasada, aby ci sami sędziowie w kolejnych latach nie oceniali tych samych ras. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej muszą być zgłaszane do Prezydium Kolegium Sędziów.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Rozpowszechnienie informacji o organizowanej wystawie należy do Komitetu Organizacyjnego Wystawy. Informacja dotycząca wystawy międzynarodowej musi mieć dodatkowo wersję w co najmniej jednym z języków federacyjnych.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Przyjmowanie psów odbywa się na kartach zgłoszeń (drukowanych lub umieszczonych w internecie). Organizatorzy wystaw międzynarodowych powinni przygotować karty zgłoszeń, uwzględniając języki federacyjne.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]a)nazwę (imię i przydomek hodowlany) psa,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]b)numer rodowodu np. PKR lub KW (informacja ta nie jest konieczna w klasach baby, szczeniąt i młodzieży) oraz obligatoryjnie numer rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu członkówZKwP),[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]c)numer tatuażu lub chipa,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]d)rasę, płeć, umaszczenie, rodzaj włosa, wielkość (np. średni, miniaturowy) i datę urodzenia psa,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]e)nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]f)wyszkolenie psa,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]g)posiadane tytuły,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]h)imię i nazwisko hodowcy,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]i)imię i nazwisko oraz adres właściciela,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]j)klasę, do której pies jest zgłoszony,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]k)podpis zgłaszającego.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Zgłoszeniepowinno zawierać oświadczenie wystawcy odnośnie przestrzegania Regulaminu Wystaw Psów Rasowych oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez jego psa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku członków Związku Kynologicznego w Polsce również oświadczenie o uiszczeniu składki członkowskiej za rok bieżący. Do zgłoszenia powinna być dołączona kserokopia rodowodu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę określa organizator.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Organizator wysyła wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokument ten wraz z ważnym poświadczeniem szczepienia przeciwko wściekliźnie stanowi podstawę do wprowadzenia psa na wystawę[/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2].Na wystawę mogą być przyjmowane psy wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej, Księgi Wstępnej lub [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]do ksiąg rodowodowych i ksiąg wstępnych innych organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]6.Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej znastępujących klas:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]a)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy baby [/B][/FONT]- wiek od 3do 6 miesięcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]b)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy szczeniąt [/B][/FONT]- wiekod 6 do 9 miesięcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]c)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy młodzieży [/B][/FONT]-wiek od 9 do 18 miesięcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]d)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy pośredniej [/B][/FONT]-wiek od 15 do 24 miesięcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]e)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy otwartej [/B][/FONT]- wiekpowyżej 15 miesięcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]f)[/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Bold][SIZE=2][B]klasy użytkowej [/B][/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI wymienione są jako rasy podlegające próbom pracy.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów, Terenowych Wyścigów Chartów (coursing) lub certyfikat użytkowości.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Na wystawy międzynarodowe do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające wyłącznie [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]certyfikat użytkowości.[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa nawystawę.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Certyfikat użytkowości wydaje się:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-dla psów ras użytkowych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III°z konkursów,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-dla chartów - zgodnie z odrębną uchwałą Zgromadzenia Generalnego FCI,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-dla psów ras północnych zaprzęgowych (Alaskan Malamute, Piesgrenlandzki, Samoyed, [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Siberian Husky).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Certyfikaty użytkowości wydawane są przez Biuro ZG ZKwP na podstawie świadectw/dyplomów [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]zweryfikowanych przez Główną Komisję Szkolenia (rasy użytkowe i charty) lub odpowiednio Przedstawiciela ZG ds. Kynologii Łowieckiej (rasy myśliwskie).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Certyfikat użytkowości wydawany jest dla psów będących własnością członków ZKwP, które zaliczyły odpowiednie egzaminy/konkursy zorganizowane pod patronatem Głównej Komisji Szkolenia Psów lub PZŁ. W wyjątkowych przypadkach Główna Komisja Szkolenia lub odpowiednio Przedstawiciel ZG ds. Kynologii Łowieckiej, może zatwierdzić egzamin zdawany poza granicami Polski pod warunkiem, że był on przeprowadzony na oficjalnej imprezie międzynarodowej. Dopuszcza się również wydawanie certyfikatów użytkowości psom zagranicznym na podstawie zawartych wcześniej umów między ZKwP i odpowiednią zagraniczną organizacją krajową.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]g)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy championów [/B][/FONT]- dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów młodzieżowych. Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę. W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy użytkowej lub championów, organizator przenosi psa do klasy otwartej[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]h)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]klasy weteranów [/B][/FONT]- dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Dla klas otwartej, użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej granicy wieku. Na wystawach [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]klubowych oraz specjalistycznych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. juniorów, honorową itp.).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]7.Organizatorj est zobowiązany do wydania katalogu wystawowego. Katalog jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie. Psy nieumieszczone w katalogu nie mogą być oceniane, chyba że stało się tak z winy komitetu organizacyjnego (np. oczywiste błędy w przyjęciu i opracowaniu zgłoszenia, problem z drukiem katalogu itp.), o ile formularze zgłoszeń zostały prawidłowo wypełnione i wysłane do organizatorów przed przewidzianą datą zamknięcia zgłoszeń oraz jeśli opłata za zgłoszenie figuruje na wyciągach bankowych organizatora.[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Wkatalogu należy zamieścić:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]a) wykaz zgłoszonych na wystawę psów w podziałach kolejno na:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-grupy ras wg podziału FCI w kolejności od 1 do 10,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-rasy w ramach grup w porządku alfabetycznym, [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2](na wystawach z prawem przyznawania CACIB katalog i program muszą być zredagowane również w jednym z 4 oficjalnych języków FCI) [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]płeć, w kolejności psy – suki,[/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]klasy w ramach płci, w kolejności jak w pkt II, pkt 6.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]b) dane o każdym psie, które powinny zawierać:[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-numer katalogowy, będący również numerem startowym,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-posiadane tytuły: Champ., Int. Champ., Mł. Zw. Świata, Zw. Świata,Mł. Zw. Sekcji, Zw. Sekcji [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2](np.Zw. Europy), Mł. Zw. Polski, Zw. Polski, Mł. Zw. Klubu, Zw. Klubu (tytuły muszą być [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]potwierdzone;innych tytułów i wyróżnień nie należy umieszczać),[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-nazwę (imię i przydomek hodowlany),[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-stopień wyszkolenia,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-datę urodzenia, płeć, umaszczenie,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-numer rodowodu (np. PKR, względnie KW), nr tatuażu lub chipa, nrrejestracyjny (dotyczy psów,które są w posiadaniu członkówZKwP),[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-nazwy (imiona i przydomki) rodziców,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-imię i nazwisko hodowcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-imię i nazwisko właściciela oraz ewentualnie adres (o ile wkatalogu nie zamieszczono wykazu [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]właścicieli).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]c)wykaz sędziów[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]d)skład komitetu organizacyjnego i ewentualnie honorowego,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]e)zasady podziału na klasy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]f)alfabetyczny spis ras zgłoszonych na wystawę z ich liczebnością, numerami katalogowymi i numerami [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]ringów, na których będą oceniane,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]g)przyznawane na danej wystawie tytuły i nagrody,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]h)omówienie zasad rozgrywania konkurencji finałowych,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]i)program wystawy, w tym plan konkurencji finałowych,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]j)plan sędziowania,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]k)schematyczny plan rozmieszczenia ringów,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]l)klauzulę o odpowiedzialności wystawcy lub właściciela za wszelkieszkody wyrządzone przez jego[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]psa,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]m)informację o warunkach złożenia protestu i wysokości kaucji.[/SIZE][/FONT]

Edited by Sigourney.Weaver
Link to comment
Share on other sites

III. Zasady sędziowania psów nawystawach :

punkt 7 : [FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Przy ocenie sędziowie kierują się wzorcami ras zatwierdzonymi przez FCI. W przypadku ras niezatwierdzonych przez FCI wzorcami ustanowionymi przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI.[/SIZE][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][SIZE=3]punkt11 : [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne. W efekcie tej oceny piesmoże otrzymać jedną z poniższych ocen:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]a)DOSKONAŁA,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]b)BARDZO DOBRA,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]c)DOBRA,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]d)DOSTATECZNA,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]e)DYSKWALIFIKUJĄCA,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]f)NIE DO OCENY.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustalalokaty od I do IV. Wszystkie pozostałe psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, lokaty mogą otrzymać wszystkie psy i suki w klasie.[/SIZE][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][SIZE=3]Punkt12 : [FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Ocena [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]„DOSKONAŁA” [/B][/FONT](DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Ocena [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]„BARDZO DOBRA” [/B][/FONT](BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasyi ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Ocena [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]„DOBRA” [/B][/FONT](DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Ocena [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]„DOSTATECZNA” [/B][/FONT](DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Ocena [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]„DYSKWALIFIKUJĄCA” [/B][/FONT](DYSKW.) powinna być przyznana psu,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]NIEDO OCENY [/B][/FONT](NDO). To określenie jest przewidziane dlakażdego psa, który:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbujeuciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzui uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wadpowiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinnobyć wpisane w karcie oceny psa.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane pod warunkiem, że uzyskały ocenę przynajmniej [/SIZE][/FONT]„[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]BARDZO DOBRĄ”.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Wklasach baby i szczeniąt pies może otrzymać oceny:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2][FONT=CentSchbookPL-Bold][B]WYBITNIE OBIECUJĄCY [/B][/FONT](WO)[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2][FONT=CentSchbookPL-Bold][B]OBIECUJĄCY[/B][/FONT](OB)[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2][FONT=CentSchbookPL-Bold][B]MAŁOOBIECUJĄCY [/B][/FONT](MO)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][SIZE=3]Punkt13 : [FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji.[/SIZE][/FONT] [/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=3][FONT=Times New Roman, serif]Punkt14 : [/FONT][SIZE=2]Zapis oceny psa dokonywany jest na ,,Karcie oceny psa”. Karta taka ma charakter protokołu. Karta oceny powinna zawierać następujące dane: nazwę wystawy, datę wystawy, nazwisko sędziego, numer katalogowy psa, jego nazwę, rasę, płeć, umaszczenie, nr rodowodu i rejestracyjny, klasę, krótki opis stanowiący uzasadnienie oceny i lokaty psa, ocenę i ew. lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł, medal i wyróżnienie (CWC, CACIB, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca, ZR - Zwycięzca Rasy).[/SIZE][/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Kartę oceny podpisuje i ewentualnie pieczętuje sędzia.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Karty ocen sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]a)oryginał dla wystawcy,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]b)drugi egzemplarz dla oddziału organizującego wystawę,[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]c)trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Tekst opisu psa w karcie powinien być pisany w języku polskim lub w jednym z języków federacyjnych.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]W przypadku sędziowania przez sędziego zagranicznego organizatorzy są zobowiązani do ustalenia z zaproszonym sędzią w jakim języku będzie oceniał i opisywał psy oraz skierowania na ring odpowiedniego tłumacza, [FONT=Swis721PL-BoldItalic, cursive][SIZE=2][I][B]albo s ekretarza [/B][/I][/SIZE][/FONT]znającego dobrze terminologię kynologiczną w obu językach.[/SIZE][/FONT]

[FONT=Swis721PL-BoldItalic, cursive][SIZE=2][I][B]Sędzia zagraniczny (nie znający języka polskiego) może zgodzić się na sporządzenie opisu w wersji przetłumaczonej na język polski. Ma jednak prawo domagać się sporządzenia opisu w bezpośrednio dyktowanej wersji oryginalnej, tj. w języku federacyjnym, którym włada.[/B][/I][/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][SIZE=3]Punkt15 : [FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Dyplomy stanowiądokument pamiątkowy dla wystawianych psów. Organizatorzy sązobowiązani do przygotowania dyplomów, które wydawane są razem zkartami ocen.[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]

Edited by Sigourney.Weaver
Link to comment
Share on other sites

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]4.CHAMPIONATY KRAJOWE[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]a)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]Championat Polski[/B][/FONT][/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2](zwanegow skrócie CWC/CAC) na wystawowego championa Polski.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC/CAC, uzyskane od trzech różnych sędziów -w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej -są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło conajmniej 6 miesięcy.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]b)[FONT=CentSchbookPL-Bold][B]Młodzieżowy Championat Polski[/B][/FONT][/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Tytuł może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułuZwycięzcy Młodzieży, od [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]3różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie wymaga się określonego przedziału czasu. Dyplomy „Championa Polski” i „Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]podstawę sprawozdania z oddziałów organizatorów wystaw.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]5.CHAMPIONATY MIĘDZYNARODOWE FCI[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2][FONT=CentSchbookPL-Bold][B]Międzynarodowy Championat Piękności [/B][/FONT](C.I.B.) oraz [FONT=CentSchbookPL-Bold][B]MiędzynarodowyChampionat [/B][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2][FONT=CentSchbookPL-Bold][B]Wystawowy [/B][/FONT](C.I.E.)[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Bold][SIZE=2][B]a)Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności [/B][/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Bold][SIZE=2][B](C.I.B.)i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.):[/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą,l okatą pierwszą z klasy [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące w następujących klasach: championów, użytkowej, otwartej i pośredniej. Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów i suk ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Kiedy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włosową, umaszczeniem itp., Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie jeden CACIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Standardów. [/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Obowiązuje zasada, że pies (suka) uzyskujący na wystawie CACIB otrzymuje automatycznie [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]CWC/CAC.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunkido uzyskania tytułu [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]MiędzynarodowegoChampiona Piękności lun Wystawowego.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]pretendować do tego tytułu.[/SIZE][/FONT]


[FONT=CentSchbookPL-Bold][SIZE=2][B]b) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).[/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY [/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać:[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]ChampionaPiękności (CACIB)[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]-co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]wniosekna Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Wyjątek[/SIZE][/FONT]
[LIST]
[*][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]foksteriery - podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów,[/SIZE][/FONT]
[*][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.[/SIZE][/FONT]
[*][FONT=Times New Roman][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[/LIST][FONT=CentSchbookPL-Bold][SIZE=2][B]c) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Wystawowego(C.I.E.).[/B][/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Tytułt en może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodniez nomenklaturą ras FCI).[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego pies musi spełnić następujące warunki:[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów, [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień.[/SIZE][/FONT]

[FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]d) Podania o Międzynarodowe Championaty należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu [/SIZE][/FONT][FONT=CentSchbookPL-Roman][SIZE=2]Głównego ZKwP.[/SIZE][/FONT]*
[FONT=Times New Roman, serif][SIZE=3]Jeżeli wie się jakie są zasady oceniania psów łatwiej jest wyłapać nieścisłości w informacjach, które czasem podają hodowcy... :) [/SIZE][/FONT]

Edited by Sigourney.Weaver
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...